Postcomer

Zespół

Dariusz Brzostek 

Dr hab., prof. UMK, kulturoznawca (Katedra Kulturoznawstwa UMK). Zajmuje się antropologią kulturową, sound studies, studiami nad nauką i technologią, badaniami nad horrorem oraz fantastyką naukową. Realizował nagrania terenowe w Polsce, Finlandii, Francji, Portugalii, Chinach, USA, Maroku i na Jamajce. Uczestnik projektów badawczych Towards a Global History of Music, Sound System Outernational oraz Reggae Research Network. Autor monografii: Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy (Toruń 2009), Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem (Toruń 2014) oraz Wola nie-wiedzy. Horror postmodernistyczny czy groza ponowoczesności? (Toruń 2020), współautor (z Katarzyną Marak i Miłoszem Markockim) książki Gameplay, Emotions and Narrative. Independent Games Experienced (Pittsburgh 2019).

Agata Domachowska

Dr hab., prof. UMK, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Starszy analityk w zespole bałkańskim w Instytucie Europie Środkowej. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej. Prowadziła badania na Uniwersytecie w Pittsburghu, George Washington University, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a także w archiwach i bibliotekach w Serbii, Czarnogórze, Albanii, Macedonii Północnej oraz w Chorwacji. Odbyła również staż w Parlamencie Europejskim oraz praktyki w Ambasadzie RP w Tiranie (Albania). Członkini Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie (POSTCOMER) oraz Polskiej Komisji Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dyskursów dotyczących tożsamości, narracji historycznych, procesów narodowotwórczych, a także polityki pamięci w państwach Bałkanów Zachodnich, diaspor bałkańskich oraz polityki i kultury państw bałkańskich.

ORCID: 0000-0002-8521-9399

Łukasz Gemziak

Adiunkt w Katedrze Literatur Słowiańskich UMK. Członek Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie UMK. Zainteresowania badawcze: współczesna rosyjska literatura i kultura, rosyjska myśl społeczno-polityczna,  związki literatury z polityką, pamięć zbiorowa i kulturowa. Autor książki Rozliczenie z totalitaryzmem? Rosyjska krytyka literacka w okresie pieriestrojki (wybrane spory), artykułów w języku polskim i rosyjskim oraz tłumaczeń z języka rosyjskiego na język polski.

Michał Głuszkowski

Profesor uczelni w Katedrze Języków Słowiańskich (Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika); absolwent socjologii (2003) i filologii rosyjskiej (2005), doktor nauk humanistycznych (2009), doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (2014). Jego zainteresowania naukowe dotyczą kontaktów językowych, socjolingwistycznych uwarunkowań dwujęzyczności, różnych aspektów życia słowiańskich wspólnot emigracyjnych, wysp językowych i kulturowych. Prowadzi badania terenowe w polskich społecznościach w dawnym ZSRR (Rosja-Syberia, Ukraina, Estonia), a także Rosjan-staroobrzędowców w Polsce, Estonii i na Łotwie. Bada również wzajemne wpływy w historii polskiej i rosyjskiej socjologii. Jest członkiem redakcji „Przeglądu Rusycystycznego” (Russian Review) i „Roczników Historii Socjologii” (History of Sociology. Annual Review”, a także sekretarzem  „Emigrantologii Słowian” (Studies in Slavic Emigration). W ramach pracowni „Postcomer” zajmuje się problematyką funkcjonowania mniejszości etnokulturowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Syberii ze szczególnym uwzględnieniem ich reakcji na zmiany społeczne, które zaszły po upadku komunizmu. Jego badania obejmują również obraz komunizmu w kulturze popularnej i jego recepcję społeczną.

ORCID: 0000-0003-3353-2671

Adam Kola

Adam F. Kola jest dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt: Interakcje – Umysł, Społeczeństwo, Środowisko i profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr hab., profesor UMK), prezesem Polskiego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej, a w latach 2016-2019 roku Visiting Scholar w Uniwersytecie w Chicago. Jego badania koncentrują się na historii intelektualnej i literackiej Europy Wschodniej i Środkowej XIX i XX wieku oraz na globalnym transferze wiedzy. W 2018 roku wydał książkę Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci, w 2011 roku – Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim: Rekonfiguracje krytyczne, a w 2004 roku Słowianofilizm czeski i rosyjski w ujęciu porównawczym. Jest redaktorem kilku tomów z zakresu filozofii i etyki interpretacji, pół/peryferyjnej humanistyki i komparatystyki literackiej. Jest autorem około 100 artykułów w języku polskim, czeskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim oraz tłumaczeń z języka czeskiego i angielskiego na polski. Więcej na: https://adamkola.eu/

ORCID ID: 0000-0002-0584-6342

Francesco Trupia

Adiunkt, Uniwersyteckie Centrum Doskonałości IMSErt: “Interakcje – Umysł, Społeczeństwo, Środowisko”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskał stopień doktora filozofii politycznej na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy, gdzie zdobył również tytułu magistra filozofii (specjalizacja: stosunki międzykulturowe). Posiada również tytuł licencjata z nauk politycznych i stosunków międzynarodowych (Uniwersytet w Katanii we Włoszech). W 2017 roku ukończył Advanced Course in Cultural Studies na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym. Jego zainteresowania badawcze obejmują kwestie: polityki  tożsamości oraz polityki pamięci, ontologii, mniejszości, a także demokratyzacji i pogranicza w Europie Południowo-Wschodniej i na Kaukazie. W latach 2016-2021 uczestniczył w różnych projektach badawczych realizowanych przez Kosovo Foundation for Open Society (KFOS), Caucasus Research Resource Centre (CRRC) Erywaniu oraz Institute for Islamic Strategic Affairs w Wielkiej Brytanii.

ORCID: 0000-0002-8984-7886 

Aleksandra Twardowska

Adiunkt w Katedrze Bałkanistyki UMK. Studiowała w Katedrze Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, tam też uzyskała stopień doktora, specjalność językoznawstwo. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół języków, kultury i historii bałkańskich Żydów, żydowskiej i słowiańskiej antroponimii oraz języków bałkańskich. Badania prowadziła m.in. w Bośni, Serbii, Chorwacji i Hiszpanii. Autorka publikacji dotyczących żydów bałkańskich oraz pomysłodawczyni i współredaktorka tomów Ashkenazim and Sephardim: A European Perspective (Peter Lang 2013), Ashkenazim and Sephardim: Language Miscellanea (Peter Lang 2019). Współredaktorka serii Poznać Bałkany prowadzonej z myślą o młodych badaczach. Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Polskiej Komisji Kultury i Historii Bałkanów. Członkini redakcji czasopisma Colloquia Humanistica.

ORCID: 0000-0002-5133-6028

 

Postcomer